S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Po - Pi 8:00-17:00 Tel.: +421 911 075 045 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 I. Definícia pojmov

     Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") sa rozumie:

 1. webshop - aplikácia pre sprostredkovanie predaja medzi predávajúcim a kupujúcim na doméne futbalshop.com,
 2. predávajúcim - dodávateľ tovaru predávaného na webshope, od ktorého si kupujúci prostredníctvom webshopu objednáva vybraný tovar,
 3. kupujúcim - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom webshopu objednala od predávajúceho tovar,
 4. prevádzkovateľom webshopu - spoločnosť Dawan Group s. r. o. , Budatínska 16, 851 06 Bratislava - Petržálka, IČO: 53184203
 5. elektronickou objednávkou - odoslaný elektronický formulár obsahujúci informáciu o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky webshopu a cenu tohto tovaru so spôsobom jeho dodania spracovaný automaticky systémom webshopu,
 6. tovarom - tovary alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke webshopu.

 II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

  

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho uvedený v ponuke webshopu elektronickou objednávkou. 
 2. Každá objednávka musí obsahovať  najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu,  poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ/IČ DPH, objednávací kód tovaru, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru.
 3. Všetky predávajúcim prijaté elektronické objednávky uskutočnené prostredníctvom webshopu sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.
 4. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo  strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká osobitná kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

III. Odstúpenie od zmluvy 

 1. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") má kupujúci (ďalej aj “spotrebiteľ”) právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho, Dawan Group s. r. o. , Studienka 489, 908 75 Studienka, IČO: 53184203

    2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (vyšitý tovar, potlačený tovar)
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, prípadne elektronickej - zaslaním mailu, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek iné jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 

Predávajúci odporúča kupujúcemu, ktorý chce uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, vyplniť formulár na odstúpenie od   zmluvy.

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť do sídla predávajúceho alebo inú adresu určenú predávajúcim alebo ho môže odovzdať predávajúcemu osobne. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 2. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru v zmysle bodu 5. je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 3. Tovar je potrebné vrátiť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o kúpe), v stave a v hodnote, v akom spotrebiteľ tovar prevzal. V prípade oblečenia, tovar musí obsahovať originálnu visačku, t.j. informačný štítok s popisom daného tovaru.  K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť doklad o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

       Adresa pre vrátenie tovaru: 

       Dawan Group s. r. o.

       Studienka 489

       908 75 Studienka

 1. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu, ani odstrihnúť/odtrhnúť z tovaru visačku.
 2. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 3. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, budú spotrebiteľovi vrátené všetky prijaté platby: kúpna cena, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru (§ 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.), predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu bol tovar od spotrebiteľa spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
 5. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo iný jeho dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v objednávke v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 7. Orgánom dozoru a dohľadu pri dodržiavaní práv spotrebiteľa je:

        Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

IV. Dodacie podmienky 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania tovaru kupujúcemu uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na odbernom mieste, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Ak však predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v deklarovanej lehote a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu zo strany kupujúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť ,  v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky s tovarom a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, príp. zjednodušený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 7. Prevádzkovateľ webshopu stanovuje v rámci Slovenskej republiky spôsob doručenia tovaru: Slovenská pošta, kuriér, osobné vyzdvihnutie, t.j. tovar je zákazníkovi doručený priamo, a to pracovníkom spoločnosti a  na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej  objednávke. Poplatok za kuriérsku službu  predávajúci stanovuje vo výške 6,00 eur s DPH pre každú objednávku. Balné neúčtujeme. Pri zasielaní tovaru do zahraničia, je potrebné dohodnúť osobitné podmienky dopravy.

V.Platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky vo webshope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
 2. Kúpna cena tovaru je potvrdená v potvrdení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Kupujúci vykonáva vždy pred prevzatím tovaru platbu, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorou z nasledujúcich foriem, pričom je povinný formu platby ceny tovaru označiť v objednávke tovaru. Za tovar môže kupujúci zaplatiť:
  1. bankovým prevodom na účet predávajúceho
  2. dobierkou, kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru
  3.  kartou online
  4. osobne pri prevzatí tovaru

Kupujúci je povinný uhradiť platbu za tovar bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa uvedený na webshope. Platba bude následne notifikovaná a prevedená predávajúcemu. Ak nedôjde k platbe bankovým prevodom na účet uvedený pri objednávaní tovaru do 48 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku stornovať.

VI. Záručné a reklamačné podmienky 

 

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy  a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa a ďalej výrobok nepoužívať, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne ju včas odstrániť.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom webshopu email a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópii dokladu o úhrade tovaru, faktúry. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho prostredníctvom webshopu potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote e-mailom alebo poštou. Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.
 5. Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 9. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ ani predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie (napr. mechanické poškodenie výrobku, prevádzkovanie výrobku v nevhodných podmienkach či nesprávnym spôsobom alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou).
 11. Ak je reklamácia uznaná a kupujúci si uplatní právo na vrátenia kúpnej ceny alebo zľavu z kúpnej ceny a ak bola kúpna cena alebo jej časť uhradená čerpaním kreditu, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť na účet prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí navýšenie kreditu kupujúceho vo výške vrátenej čiastky.
 12. Ak reklamácia nie je uznaná kupujúci, resp. spotrebiteľ má možnosť  obrátiť sa na subjekt  alternatívneho riešenia sporov (ARS) v zmysle zákona  č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa   a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.z.

ARS:ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ alebo sídla/miesta podnikania, číslo telefónu a mailovú adresu).
 2. Kupujúci, ktorý je FO vyhlasuje, že súhlasí, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ a predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci a prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu a prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu zmluvy medzi ním a predávajúcim.
 3. Kupujúci dáva predávajúcemu a prevádzkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely plnenia obchodu uzatvoreného prostredníctvom webshopu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

  

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na  internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté  inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez  výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, akceptuje podmienky čerpania kreditu uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP a berie na vedomie, že je v plnej miere zodpovedný na       použitie finančných prostriedkov z prideleného kreditu v súlade s právnym poriadkom SR.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením  objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné  alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia  tým zostávajú nedotknuté.
 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými  ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2UxM